به نام خدا

 

 

تاریخچه

     دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی یکی از پرسابقه ترین دانشکده های این دانشگاه می باشد که اینک سه رشته در مقطع کارشناسی دارد که عبارت است از علوم تربیتی باگرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی با گرایش پیش دبستانی و دبستانی،روانشناسی صنعتی و سازمانی.

در مقطع کارشناسی ارشد دارای 9 رشته است که عبارت است از مدیریت آموزشی،برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی،فلسفه،روانشناسی عمومی،روانشناسی صنعتی و سازمانی،مدیریت فرهنگی،برنامه ریزی فرهنگی،تاریخ و فلسفه آموزش وپرورش.

در مقطع دکترا دارای دو رشته است یکی فلسفه تعلیم وتربیت و دیگری برنامه ریزی درسی.

از ویژگی های این دانشکده چاپ و انتشار بیش از 90عنوان کتاب تالیف شده و 130 مقاله شده چاپ بوسیله اعضای هیات علمی آن است.همچنین بیش از پانزده طرح پژوهشی انجام گرفته بوسیله اساتید این دانشکده صورت گرفته است.

  

مسؤلان اجرایی ومدیران گروه های آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی عبارتند از:

 

1- احمد علی فروغی ابری استاد یار تمام وقت  ،دکترا در برنامه ریزی درسی ،رئیس دانشگاه و مدیر گروه دکترای فلسفه تعلیم و تربیت وبرنامه ریزی درسی که تا کنون8 مجلد کتاب ،22  مقاله علمی،1 همایش،7 طرح پژوهشی، 45 سرپرستی پایاننامه از ایشان چاپ و انتشار یافته است.

ایمیل: aforoughi@khuisf.ac.ir

 

2-سید هاشم گلستانی رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی استاد تمام وقت دکترا در رشته فلسفه و حکمت اسلامی که تا کنون 8 مجلد کتاب و 30 مقاله علمی از ایشان چاپ و انتشار یافته است.

همچنین اجرای2طرح پژوهشی و راهنمایی 90پایان نامه تحصیلی را به عهده داشته اند.

ایمیل:

sh-golestani@khuisf.ac.ir

3-آذر قلی زاده معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده و مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی استاد یار تمام وقت دکترا در مردم شناسی که تا کنون 5 مجلد کتاب ، 65مقاله علمی،23 همایش. 10 طرح پژوهشی. 97 سرپرستی پایان نامه از ایشان چاپ و انتشار یافته است.

ایمیل:

azar@khuisf.ac.ir

4-محمد علی نادی معاون پژوهشی دانشکده استاد یار تمام وقت دکترا در مدیریت آموزشی که تاکنون 4مجلد کتاب و 25 مقاله علمی 40 همایش. 9 طرح پژوهشی از ایشان چاپ و انتشار یافته است.

ایمیل:

mnadi@khuisf.ac.ir

5-سید حمید آتش پور مدیر گروه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و روانشناسی صنعتی وسازمانی استاد یار تمام وقت دکترا در روانشناسی که تاکنون 39 مجلد کتاب، 82 مقاله علمی،81 همایش. 3 طرح پژوهشی از ایشان چاپ و انتشار یافته است.

ایمیل:

atashpour@khuisf.ac.ir

6-زهره سعادتمند مدیر گروه کارشناسی علوم تربیتی استاد یار تمام وقت دکترا در برنامه ریزی درسی که تاکنون 7 مجلد کتاب و 16 مقاله علمی54 همایش. 12 طرح پژوهشی. 56 سرپرستی پایاننامه از ایشان چاپ و انتشار یافته  است.

ایمیل:

saadatmand@khuisf.ac.ir

7-علی مهداد مدیر گروه کارشناسی روانشناسی صنعتی وسازمانی مربی تمام وقت که تاکنون              8مجلد کتاب و 11 مقاله علمی10 همایش. 6 طرح پژوهشی. 8 سرپرستی پایاننامه از ایشان چاپ و انتشار یافته است.

ایمیل:

amahdad@khuisf.ac.ir

8-محمد حسین یار محمدیان مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیار نیمه وقت دکترا در برنامه ریزی آموزشی که تاکنون              مجلد کتاب و                مقاله علمی از ایشان چاپ و انتشار یافته است.

این دانشکده دارای آزمایشگاه روانشناسی،مرکز مشاوره دانشجویان و دو مجله علمی به نام های دانش و پژوهش در علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی و دانش وپژوهش در روانشناسی می باشد که هر دو مجله به تصویب کمسیون بررسی و تایید نشریات علمی رسیده و امتیاز علمی پژوهشی دریافت نموده است.

 

 گروه آموزشی فلسفه و تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش مقطع کارشناسی ارشد

مدیر گروه:سید هاشم گلستانی مرتبه علمی استاد تمام وقت

رشته تخصصی دکترا در فلسفه و حکمت اسلامی که تا کنون 8 مجلد کتاب و 30 مقاله علمی از ایشان چاپ و انتشار یافته است.همچنین اجرای2طرح پژوهشی و راهنمایی 90پایان نامه تحصیلی را به عهده داشته اند.

ایمیل:

sh-golestani@khuisf.ac.ir

اعضای گروه

1-سید حسین واعظی مرتبه علمی استاد یار تمام وقت که تاکنون5 مقاله. 3 کتاب. 4 همایش. 40 سرپرستی پایاننامه را به عهده داشته اند.

ایمیل:

vaezi@khuisf.ac.ir

2-سید ابراهیم میرشاه جعفری مرتبه علمی دانشیارنیمه وقت رشته تخصصی دکترادربرنامه­ریزی درسی

ایمیل:

mirshahjafari@khuisf.ac.ir

3-محمد علی اژه­ای

رشته تخصصی دکترا در فلسفه ومرتبه علمی ایشان استاد مدعو و نوع همکاری ایشان به صورت استاد مدعو می باشد.

ایمیل:Ejele-maaj.yahoo.com

4-مهدی دهباشی

رشته تخصصی دکترا در فلسفه مرتبه علمی استاد و نوع همکاری به صورت استاد مدعو  می باشد.

ایمیل: M.Dehbashi2005@yahoo.com

اعضای گروه آموزشی علوم تربیتی به ترتیب حروف الفبا مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری

اعضای گروه:

1-نگار بهادر کارشناسی ارشد اقتصاد نطری از دانشگاه اصفهان مربی تمام وقت.

ایمیل:

nbahador@khuisf.ac.ir

2-منصوره بهرامی پور کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی از دانشگاه تهران مربی تمام وقت.که تاکنون 5 مقاله. 2 کتاب. 6 همایش. از ایشان چاپ و انتشار یافته است

ایمیل:

bahramip@khuisf.ac.ir

 

 

3-جهان بخش رحمانی دکترا در فلسفه تعلیم وتربیت و برنامه ریزی درسی استاد یار تمام وقت.که تا کنون 1 کتاب.7مقاله 8 همایش3 طرح پژوهشی4 سرپرستی پایاننامه از ایشان چاپ و انتشار یافته است.

ایمیل:

rahmani@khuisf.ac.ir

4-زهره سعادتمند دکترا در برنامه ریزی درسی استاد یار تمام وقت که تاکنون 7 مجلد کتاب و 16 مقاله علمی54 همایش. 12 طرح پژوهشی. 56 سرپرستی پایاننامه را به عهده داشته اند.

ایمیل:

saadatmand@khuisf.ac.ir

5-قربانعلی سلیمی دکترا در مدیرت اموزشی دانشیار نیمه وقت

6-بدری شاه طالبی دکترا در مدیریت آموزشی استاد یار تمام وقت

7-مژگان عارفی دکترا در روانشناسی تربیتی استاد یار تمام وقت که تاکنون9 مقاله. 7 همایش. 1 طرح پژوهشی. 9 سرپرستی پایاننامه را به عهده داشته اند.

ایمیل:

marefi@khuisf.ac.ir

8-زهرا کیانی پیکانی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی مربی تمام وقت

ایمیل:

kiani@khuisf.ac.ir

9-فریبا کریمی دکترا در مدیریت آموزشی استاد یار تمام وقت که تاکنون  1 کتاب، 5 مقاله. 5 همایش. 2 طرح پژوهشی. 6 سرپرستی پایاننامه را به عهده داشته اند.

ایمیل:

f.karimi@khuisf.ac.ir

10-نرگس کشتی آرای دکترا در فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی استاد یار تمام وقت

ایمیل:

n_keshtiara@khuisf.ac.ir

11-ایران مهدیزادگان کارشناسی ارشد مشاوره،مربی تمام وقت که تاکنون از ایشان4 کتاب. 61 مقاله.  31 همایش. 3 سرپرستی پایاننامه چاپ و انتشار یافته  است.

ایمیل:

iran_meh@yahoo.com

12-محمد علی نادی دکترا در مدیریت آموزشی استاد یار تمام وقت که تاکنون 4مجلد کتاب و 25 مقاله علمی 40 همایش. 9 طرح پژوهشی را به عهده داشته اند.

ایمیل:

mnadi@khuisf.ac.ir

13-محمد حسین یار محمدیان دکترا در بر نامه ریزی آموزشی دانشیار نیمه وقت و مدیر گروه کارشناسی ارشد

14-علیرضا یوسفی دکترا در برنامه ریزی درسی دانشیار نیمه وقت

  

اعضای هیأت علمی گروه آموزشی روانشناسی عمومی و روانشناسی صنعتی و سازمانی

 

1-سید حمید آتش پوردکترای روانشناسی عمومی که تاکنون 39 مجلد کتاب، 82 مقاله علمی،81 همایش. 3 طرح پژوهشی از ایشان چاپ و انتشار یافته است.

ایمیل:

atashpour@khuisf.ac.ir

2-اصغر آقایی جشوقانی دکترای روانشناسی دانشیار تمام وقت که تاکنون47 مقاله. 10 کتاب. 62 همایش. 9 طرح پژوهشی. 104 سرپرستی پایاننامه را به عهده داشته اند.

ایمیل:

aghaeia@khuisf.ac.ir

3-سید عباس شفتی کارشناسی ارشدروانشناسی مربی نیمه وقت

4-منوچهر کامکار دکترای روانشناسی استاد یار تمام وقت که تاکنون16 مقاله2 کتاب10 همایش1  بنیانگذاری، طراحی و راهاندازی. 8 طرح پژوهشی48 سرپرستی پایاننامه را به عهده داشته اند.

ایمیل:

mkamkar@khuisf.ac.ir

5-محسن گل پرور دکترای روانشناسی استاد یار تمام وقت که تاکنون 79 مقاله. 5 کتاب. 22 همایش. 23 طرح پژوهشی از ایشان چاپ و انتشار یافته است.

ایمیل:

mgolparvar@khuisf.ac.ir

 

6-محمد رضا مصاحبی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی مربی تمام وقت

7-علی مهداد فوق لیسانس  روانشناسی صنعتی وسازمانی مربی تمام وقت که تاکنون 8مجلد کتاب و 11 مقاله علمی10 همایش. 6 طرح پژوهشی. 8 سرپرستی پایاننامه را به عهده داشته اند.

8-ابوالقاسم نوری دکترای روانشناسی صنعتی دانشیار نیمه وقت


 

اعضای هیات علمی گروه آموزشی مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی مقطع کارشناسی ارشد

1-رضا ابراهیم زاده بورسیه دکترای رسانه

2-رضا اسماعیلی دکترای جامعه شناسی استاد یلر تمام وقت که تاکنون 1 مقاله و2 کتاب از ایشان چاپ و انتشار یافته است.

ایمیل:

r.esmaeili@khuisf.ac.ir

3-فائزه تقی پور دکترای ارتباطات استاد یار تمام وقت

ایمیل:faeze.taghipour@gmail.com

4-آذر قلی زاده دکترای مردم شناسی استاد یار تمام وقت که تا کنون 5 مجلد کتاب، 65مقاله علمی،23 همایش. 10 طرح پژوهشی. 97 سرپرستی پایان نامه را به عهده داشته اند.

 

  رشته های تخصصی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

الف-در مقطع کارشناسی

1-علوم تربیتی با گرایش مدیریت و برنامه ریزی آمورشی

2-علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی

3-روانشناسی صنعتی وسازمانی

ب)در مقطع کارشناسی ارشد

1- مدیریت آموزشی

2-برنامه ریزی اموزشی

3-فلسفه

4-مدیریت فرهنگی

5-برنامه ریزی فرهنگی

6-روانشناسی عمومی

7-روانشناسی صنعتی وسازمانی

8-تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش

ج)در مقطع دکتری

1-فلسفه تعلیم وتربیت

2-برنامه ریزی درسی

 انجمن علمی دانشجویی

1-انجمن علمی دانشجویان علوم تربیتی

2-انجمن علمی دانشجویان روانشناسی صنعتی و سازمانی

3-انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران شعبه اصفهان

  نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 12:30  توسط مدیر  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM